Monday, September 15, 2014

ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ -ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ..

ಯಾನ್ ಕಬತ್ತಾರ್ ಸಿರಿ ಆಲಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಯಾನ್ ಬರೆಪಿನಿ ಬೂಕುಗು ಮಾಹಿತಿ ಕನದೆ. ಒರ ಪೋನಗ ಅಜಿಲೆರೆ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪಂಡೆರೆ. ಕಬತಾರ್ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ  ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆರೆ ಬೊಜ್ಜಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ .

ದಿನ  ಚೀಂಕ್ರಿ ಪಾಡುನು- ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದು ಮರಕಟ್ಪುನು.


ಜಾತ್ರೆದಾನಿ  ತಲಾವು ಲಪ್ಪುನು -ಒಕ್ಕೆಲಕಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾವುದಾನಿ ತಲಾವು ಲಪ್ಪೊಡು. 

ಆಲಡೆದ ಉತ್ಸವದಾನಿ ತಲಾವು ಲಪ್ಪರೆ ಉಂಡು. ತಲಾವು ಲಪ್ಪುನು ಸಾವುದ ಆಚರಣೆ.

ಚೀಕ್ರಿ ಪಾಡಿನಿ 16ದಿನತಾನಿ  ಚೀಖ್ಕುರಿ ಪಾಡಿನಾನಿ ಕಡ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುದ  ಮರತ  ಕನಕ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಕಬತಾರ್ ದ ಮೂಲ ಕಾಡ್ ದ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ತಲೊಟೊ ಅಟಿಲ ಆವೊಡು ಸಮರಾಧನೆ ಆವೊಡು. ಆಲಡೆಮೂಲದಕಲೆ ಸಮರಾಧನೆ ಆವೊಡು ಸಯಿತಿನಕಲೆ ಬಲಸ್ ದಿವೊಡು.

ಕವತ್ತಾರು ಸಿರಿ ಆಲಡೆದ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಕಾಡ್


ಅಂಚೆನೇ ಯಾನ್ 16ನಾನಿಗ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ಡು ಕುಡ್ಲದ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತುಗು ಪೋಯೆ, ಕಬತಾರ್ ಡ್ ಸಮರಾದನೆ   ನಡಪುನ ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋಯೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ ದ ಕಾಡ್ ದ್ ನಡುಟು ಮಣ್ಣ್ ದ ಜಿಡ್ಡೆ . ಅಯಿಟ್ ದರಿದಿನ ಮುರಿದಿನ ಕಲ್ಲುಲು. ನಡುತ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೂಪಿಂಗಾರ ದೀತೆರ್  ಅಲ್ಪನೇ ತಿರ್ತ್ ತುಂಡಾತಿ ನಾಗ ಕಲ್ಲುಲು. ಅಯಿಕ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆರ್ . ಅಯಿತ ಸುತ್ತ ತೋಡು. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತೋಡು ನುಂಗುದು ಪೋದು ಇತ್ತ್  ಇತ್ತ್ಡ್ಂಡ . ಅಯಿಟನೇ ಗುರಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗುರಿಟ್ ಬತ್ತಿನ ನೀರ್ ಡ್ ಅಟಿಲ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತ್ ಂಡ್ . ಕಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತಿನಿ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಲ್ಲಡ್ ಅರೆಪು ಕಡೆವೊಂದು ಇತ್ತೆರೆ ಬೆರನೆರ್ .
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ ಅರ್ಲ್ ಂಡ್ .
 ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಪತೊಂದು ಎದುರು ಪೋಯೆ..

.ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತಿನಿ ಭಟ್ರೆ ಬಾಯಿದ  ಮಂತ್ರ ತತ್ತ್ ಂಡ್  ಮಂತ್ರದ ಬಾಯಿಡ್ 
" ಬರಡ  ಬರಡ... ಇಡೆಗ್ ಬರಡ " ಪನ್ಪಿ . ಪೊಸ ಮಂತ್ರ ಬತ್ತ್ ಂಡ್ . 
ಯೆನ್ನ ಮಂಡೆಗ್ ಪಿಸ್ ರ್  ಏರ್ಂಡ್ . ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪೋತಿ ಬೇಲೆ ಆವೊಡತ್ತೆ...ಯಾನ್ ಪಂಡೆ

"ದಾದೆ ಭಟ್ರೆ? ಉಂದು ಕಾಡ್ . ಮಿತ್ತ್ ಬಾನ್ ತಿರ್ತ‍್ ಭೂಮಿ  ನೆಕ್ಕ್ ಒಲ್ಪ ಗಡಿ ಪಾಡುವರ್ ?"

"ಗಡಿಯಾ? ಅಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೇರ್ ಕಡತ್ ಬರಡ..."
ಉಂದೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ....

ಯೆನ್ನ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕಿ ರುಂ.. ಕುಟೊಂದು ಬಲ್ತ್ ಂಡ್ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆವೊಡತ್ತೆ...

"ಭಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಅಜಿಲೆರೆ ಪೊದ್ದೆದಿ...ಅಜಿಲೆರೆ ಇಲ್ಲದಕಲೆಗ್ ಬರೊಲಿ ಅತ್ತೆ ?"

"ಅಜಿಲೆರೆ ಪೊದ್ದೆರ್ ಆಂಡ ಅಜಿಲೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ್ ಅಲ್ಪ ..ಅವುಲು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ. "

ಇಂದ್ ಪಂಡಿನಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ್ ತೊಜಪಾಯೆರ್

ಭಟ್ರೇ ....ಉಂದು ಶೂದ್ರೆರೆ ಮೂಲತಾನ ..ಎನ್ನ ವಂಶದ ...ಮೂಲತಾನ...

 ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಭಟ್ರೆಗ್   ಅರ್ಥ ಆವೊಡಿತ್ತ್ ಂಡ್......ಆರೆನ   ಉತ್ತರ ...

ಶೂ್ದ್ರೆರೆ  ಮೂಲತಾನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನು....

ಭಟ್ರ್ ಪಂಡಿನಾಲ ಸಮ...

ಅಂದ್ ಶೂದ್ರೆರೆ ದೇವರೆಗ್ ಪೂನೀರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಭಟ್ರೆನ್  ಲೆತ್ತ್ ಂಡ್ ಕೆಲವು ಬೆರನೆರ್ ಇಂಚೆನೇ ಪನ್ಪಿನಿ...

ಯೆನ್ನ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ನೀರ್ ಬರಿಯೆರೆ ಆಂಡ್ . ಯಾನ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್ ಯೆ. ಅಪಗ ಆ ಬೆರೆನೆರೆ ಕೂಟದ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿ ಜವ್ವನೆ ಪಂಡೆ...ಈರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಡೆ ...ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈರ್ ದೆತ್ತರಡ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಿ . ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕದ್ ಜಾಗ್ ಉಂದು. ಈರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆತೊಂದು ಪೋಲೆ " ಪಂಡೆರ್. 

ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡಾವುಗು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನುಪ್ಪು ಉಂಡು/, ಉಡಲ್ ದ ಬಡಾವುಗು ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಬಯಿದಿನಿ...ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಇನ್ಪಿನಿ ಇಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ... ಎನ್ಮನ ಮನಸ್ಸ್  ಪಂಡ್ .

ಬೊಕ್ರಕೊ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಿ ಸೋನೊಡು.  ಎನ್ನ ಪಲಯನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮೋಲೊಟ್ಟುಡ್ದು ಒರಿ ನಲ್ಕೆದರೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆ..ಪೋದು ತೂಪಿನಿ ದಾದೆನ್ ..ಕಾಡ್ ಸೊರ್ಕುಂದುಂಡು..ನೀರ್  ನಿಲೆತ್ ಬಯಿದ್ ಂಡ್.
 ಇಂಚಿತ್ತಿ  ಕಾಡ್   ಪಿರ್ತಿಡ್ ಸೋಲೊಯ್ತ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ್......


ಬೆರ್ಮೆರೆ ಜಿಡ್ಡೆಗ್ ಸುತ್ತ ಪಾಡ್ದ್ ಕನ್ನಡಿಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ನೀರ್ ತೋಡುಡು ಪರಪುಂಡು....ಅಪಗ  ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಯಿನಿ..ಕಾಡ ತಪ್ಪು ತೋಡ ನೀರ್ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ವತಿ..."ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ ಉಂದು ವಾ ಪೊರ್ಲುಯಾ... " 

ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಬೆರ್ಮ,ರೆಡೆ : ಬೆರ್ಮೆರೆ ಇರೆನ್ ಈ ಪೊರ್ಲು ತೂವರೆ ಆನಿ ಪಗ್ಗುಡು ಯನನ್ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿನ ಇರೆನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಗ್ ಎದುರಿಜ್ಜಿ... ಪರಪು ನೀರ್ ಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಯೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಯಿತಾಲ್ . ಏಲ್ ಜಿಡೆತ ಸಂಕಮಾಲೆ ಕಯಿತಾಲ್ ! ಪೋಟೋ ಗೆತ್ತೆ....

  ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೋಟೋ ಬತ್ತಂಡ್.

ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗೇನ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ  ಅವೆ ಪೊಟೊನು ಎನ್ನ ಬೂಕುದ ಮೋನೆಗ್ ಐತ ಮಲ್ಪಾಯೆ..
ತಲಾವು ಲಪ್ಪುನಗ.. ಸಿರಿ ಜಾತ್ರದಾನಿ ಅಜಿಲೆರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ,2009 ಎಪ್ರಿಲ್ 

No comments:

Post a Comment